O NÁS

Občianske združenie Pro Senium et Cultura (ďalej len OZ) vzniklo v júni roku 2015 pod pôvodným názvom Pro Senium, OZ.

Jeho členovia spolu s dobrovoľníkmi organizovali zbierky potravín, hygienických potrieb a šatstva pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, najmä pre seniorov, ktorí zostali bez rodinného zázemia, a ktorí boli odkázaní v mnohých veciach len na pomoc iných.

Prvotným účelom OZ bolo poskytovanie terénnych sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, alebo sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Vzhľadom na zmenu legislatívy bolo OZ  nútené od tohto zámeru  upustiť a v roku 2017 bolo vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb. V prvom štvrťroku tohto roku následne prešlo niekoľkými zmenami.

Obmenila sa členská základňa, činnosť občianskeho združenia sa rozšírila, upravil sa aj názov na súčasný.

Sídlo občianskeho združenia sa presunulo z hlavného mesta do žilinského regiónu, priamo do Žiliny.

Cieľom OZ Pro Senium et Cultura je podpora spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na regionálnej a miestnej úrovni a zároveň podpora zachovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

V novembri 2017 občianske združenie splnilo podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2% – ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2017.