PROJEKT

Operačný program Efektívna verejná správa, Európska únia
Názov a sídlo prijímateľa: Pro Senium et Cultura, občianske združenie
Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina
Názov projektu: Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj
Výška poskytnutého NFP: max. 259 014,51 EUR

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zmapovanie webových sídiel miest a obcí v Žilinskom samosprávnom kraji z hľadiska miery otvorenosti miestnej samosprávy smerom k svojim občanom, miery transparentnosti výkonu verejnej politiky na úrovni samosprávy.

Opis projektu:

Projekt je orientovaný na podporu otvorených dát na regionálnej úrovni. Zmapovanie webových stránok miest a obcí v regióne vytvorí ucelený a prehľadný obraz o tom ako jednotlivé mestá/obce zverejňujú dáta o svojom fungovaní, svojej činnosti, v akom rozsahu, či sú pre verejnosť ľahko/ťažko dostupné. Výstupom bude interaktívna mapa transparentnosti miest a obcí Žilinského samosprávneho kraja, ktorá na jednom mieste zosumarizuje a porovná mieru otvorenosti samospráv. Jednotlivé samosprávy sa budú môcť navzájom porovnať, čo a ako urobiť lepšie. Okrem interaktívnej mapy vzíde z projektových aktivít aj metodika pre získavanie a spracovanie dát a údajov o otvorenosti samosprávy a metodika pre hodnotenie otvorenosti samosprávy, ktoré bude možné použiť napr. pre zhodnotenie otvorenosti samosprávy v inom regióne, či zmapovanie a zhodnotenie otvorenosti iných subjektov.

Cieľovou skupinou projektu budú subjekty územnej samosprávy a verejnosť v Žilinskom samosprávnom kraji.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu

Aktuality a aktualizovanú galériu nájdete tu:

Webový odkaz
Webový odkaz